Management

Churikov Evgeniy
Churikov Evgeniy
Managing Director of EPM-Novocherkassk Electrode Plant